ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH LẠC

Số: 08/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Lạc, ngày 31 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính xã Thạch Lạc năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Thạch Hà về Cải cách hành chính huyện Thạch Hà năm 2019; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện Thạch Hà đến năm 2025;  UBND xã Thạch Lạc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) xã Thạch Lạc năm 2019, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về CCHC;

 2. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của UBND xã theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

 3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là năng lực thực thi công vụ, kỹ năng làm việc và văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp;

4. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức.

5. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ CCHC; tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và quyết tâm hành động của cán bộ, công chức về thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Căn cứ đề án của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQTW để đề xuất phương án sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo vận hành hiệu lực, hiệu quả.  

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

+ 100% TTHC do UBND tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết, công khai kịp thời; 100% TTHC được công bố quy trình nội bộ; tổ chức thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; tăng tỷ lệ nhận/trả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, hướng tới mục tiêu hơn 20% hồ sơ nộp trực tuyến qua môi trường mạng.

+ Triển khai ứng dụng đồng bộ và hiệu quả Hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại xã; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Một cửa; phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trước hẹn, đúng hẹn trên 99% . 

+ Đảm bảo 100% cán bộ, công chức được bố trí phù hợp chuyên môn theo chức danh, đảm bảo số lượng theo Kết luận 92 của BTV Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; bồi dưỡng đạt 100% theo Kế hoạch; tuân thủ quyết định chuyển đổi vị trí công tác do UBND huyện đề ra.

+ Tăng cường công tác tự kiểm tra CCHC và kiểm tra công vụ. Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm; cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ.  

+ Thực hiện tốt công tác cải cách tài chính công, tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, quyền hạn và trách nhiệm trong thực hiện tự chủ tài chính trong sử dụng ngân sách. Tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, cụ thể:

 Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của UBND xã theo yêu cầu của UBND huyện.

 Tiết kiệm chi thường xuyên và các khoản kinh phí theo quy định để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

- Thực hiện tốt việc công khai minh bạch thông tin trên môi trường mạng. Phấn đấu 95% văn bản (trừ văn bản thuộc chế độ mật) của xã được trao đổi trực tuyến trong nội bộ và giữa các cơ quan với nhau.

- Hệ thống truyền thanh của xã có chuyên mục tuyên truyền về CCHC, định kỳ thông báo, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn;  điểm bưu điện văn hóa xã có tài liệu tuyên truyền về CCHC phục vụ nhân dân đọc, tra cứu.

- Tổ chức đăng ký áp dụng, duy trì và cải tiến có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

3. Yêu cầu

- Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2018; nâng cao chất lượng toàn diện triển khai CCHC tại UBND xã;  xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện CCHC.

- Gắn kết chặt chẽ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, sự phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể với UBND xã  trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Đôn đốc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được xác định trọng tâm CCHC năm 2019, gắn với nâng cao chất lượng quản trị hành chính công, chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Ban hành các văn bản chỉ đạo và trực tiếp chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch CCHC của tỉnh, huyện và của xã năm 2019.

- Ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tự kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ năm 2019, chú trọng tự kiểm tra trong việc giải quyết TTHC trên các lĩnh vực, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; đôn đốc xử lý, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra.

- Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện Thạch Hà đến năm 2025”; đổi mới phương thức hoạt UBND xã nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC.

- Ban hành kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền CCHC trong đội ngũ cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền; chú trọng nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác CCHC. Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

- Tham gia đầy đủ các cuộc huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về CCHC cho thủ trưởng và cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.

2. Cải cách thể chế

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, trong đó xác định lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2019: theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thực hiện chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc “Đề án một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định.

- Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, quy trình giải quyết công việc với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền. Tăng cường đôn đốc, theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật; kiến nghị xử lý trách nhiệm khi ban hành, tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật;

3. Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện việc công bố, cập nhật, niêm yết công khai các TTHC theo quy định và bằng nhiều hình thức phù hợp; niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị, đồng thời tổ chức thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

- Thường xuyên tiến hành rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính theo các văn bản mới ban hành và yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiếp tục rà soát các danh mục TTHC cơ quan trung ương đóng trên địa bàn đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và xử lý các TTHC trên môi trường mạng, 100% các TTHC được kiểm soát chặt chẽ trong toàn bộ quá trình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 và Văn bản số 8120/UBND-KSTT1 ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của VP Chính phủ.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Thực hiện tự kiểm tra về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Có giải pháp hiệu quả để tăng cường hơn nữa sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công chức trực tiếp làm việc tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã.

- Tổ chức lấy ý kiến phản ánh của người dân dưới nhiều hình thức khác nhau về giải quyết TTHC.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Căn cứ kế hoạch cấp trên, tiến hành triển khai thực hiện theo lộ trình các Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19 gồm: Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng khóa XII; đề án sáp nhập các Hội quần chúng đặc thù trên địa bàn .

- Lập tờ trình xin chủ trương sáp nhập các thôn các thôn trên địa bàn.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện nghiêm việc quản lý CBCCVC theo quy định, người đứng đầu chịu trách nhiệm chính quản lý CBCCVC theo phân cấp.

- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, đảm bảo đánh giá đúng, khách quan, công bằng, công khai, khắc phục tình trạng cào bằng, nể nang; tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức.

 - Chấp hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh.

- Tăng cường tự  kiểm tra công vụ, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng động viên, khen thưởng những điển hình tốt và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

6. Cải cách tài chính công

-  Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tài; thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu để đảm bảo cải cách tiền lương theo lộ trình.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí hành chính đối với các cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP;

- Huy động nguồn vốn trong xã hội để đầu tư vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cung cấp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ cho xã hội, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

7. Hiện đại hóa hành chính

- Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã triển khai;

- Nghiêm túc thực hiện việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, điều hành tác nghiệp trực tuyến và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

- Đảm bảo 100%  các văn bản đều được ký số, điều hành, tác nghiệp và trao đổi thông qua môi trường mạng.

- Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động hiệu quả Cổng thông tin điện tử của xã  đảm bảo cung cấp thông tin, tích hợp đầy đủ các ứng dụng đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư; đồng thời tăng cường công tác quảng bá hình ảnh địa phương nhằm thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cấp, mua sắm trang thiết bị CNTT, đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của người dân, doanh nghiệp và điều hành tác nghiệp của CBCC.

Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong tình hình mới; chủ động ngăn ngừa, phòng chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại do các cuộc tấn công qua mạng.

- Triển khai việc xây dựng mới, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

- Tham gia các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về ISO hành chính cho lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND xã.

III. PHỤ LỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch CCHC năm 2019 trong dự toán ngân sách hàng năm.

1. Đối với các nhiệm vụ được phê duyệt theo Đề án, Kế hoạch, Dự án: Kinh phí thực hiện theo Đề án, Kế hoạch, Dự án được phê duyệt.

2. Đối với các nhiệm vụ có quy định định mức kinh phí cụ thể để thực hiện: Kinh phí chi theo định mức quy định.

3. Các nhiệm vụ khác: Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 54.200.000 đồng (Năm mươi tư triệu hai trăm ngìn đồng)  

V. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN BÁO CÁO

- Đối với báo cáo quý: Hoàn thành trước ngày 05 tháng cuối cùng của quý;

- Đối với báo cáo 6 tháng: Hoàn thành trước ngày 05 tháng 6;

- Đối với báo cáo năm: Hoàn thành trước ngày 20 tháng 11.

- Các báo cáo chuyên đề, đột xuất về CCHC khi UBND huyện, cơ quan thường trực CCHC huyện (Phòng Nội vụ) yêu cầu gửi báo cáo: thực hiện, đảm bảo yêu cầu về nội dung và đúng thời gian quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. 1.     Bộ phận chuyên môn

a, Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Xây dựng kế hoạch liên quan đến cải cách thể chế, Kế hoạch phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2018, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018.

- Chịu trách nhiệm việc tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của xã ban hành và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực thi thủ tục hành chính.

b, Công chức Văn phòng - Thống kê kiêm công tác Nội vụ

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính của UBND xã.

-  Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra CCHC năm 2018, kế hoạch xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đến năm 2018.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần và sắp xếp lịch công tác thật khoa học.

c, Công chức Văn hóa - Xã hội chuyên trách lĩnh vực Văn hóa Thông tin

          - Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và hoạt động của UBND xã.

 - Tham mưu đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong toàn xã đảm bảo cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin của UBND xã đạt kết quả tốt.

          d, Công chức Tài chính- Kế toán

          - Tham mưu hướng dẫn thực hiện nghiêm túc quy định về tự chủ tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, công khai minh bạch trong quản lý sử dụng tài chính công.

          - Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

 e, Công chức Văn phòng - Thống kê

-  Quản lý chặt chẽ công văn đi, đến.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã.

- Thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ của UBND xã.

2. Đề nghị ban chấp hành Đảng bộ xã

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các tổ chức, đoàn thể và các bộ phận chuyên môn tập trung thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính, trong đó thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Đề nghị UBMTTQ xã

Chỉ đạo các đoàn thể tích cực tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn để biết, giám sát và thực hiện tốt kế hoạch này.

          Các ban ngành, đoàn thể và các bộ phân có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung tại  kế hoạch này và các nhiệm vụ đề ra của năm 2019./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;  

- Phòng Nội Vụ;

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ;

- Các ngành, đoàn thể;

- Lưu: VP-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

  Dương Kim Mậu

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 77.568
Online: 8