Xã Thạch Lạc tập trung cao độ để hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới
06/10/2019 09:04
hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
Xã Thạch Lạc tập trung cao độ để hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới

Tích cực hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích trong năm 2019

Công an Huyện Thạch Hà giúp nhân dân Thạch Lạc làm đường giao thông

Nguồn: BBT